1. GEDRAGSCONVENANT WAARDE(N)VOLLE CLUB

VC Polaris wil ieder lid de optimale mogelijkheid bieden te genieten van de volleybalsport.

Een vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de volleybalcapaciteiten en culturele achtergrond. Wij willen een actieve, bruisende en sportieve vereniging zijn die op basis van goede ontwikkelingsmogelijkheden voor de leden herkend wordt als een aantrekkelijke club. Om dit ook voor de toekomst te waarborgen zal een stringent normen en waarden beleid worden gehanteerd.

Vandaar ons motto: TOFF : TEAMGEEST, OPENHEID, FAMILIE EN FUN!

 

 1. WAT VERSTAAN WE ONDER NORMEN EN WAARDEN?

Waarden: zijn die uitgangspunten die een vereniging belangrijk acht voor alle leden, gasten en/of bezoekers.

Normen: een gedragsregel waar men zich aan dient te houden in de omgang met anderen, ook wel genoemd: concretisering van de waarden; ofwel  fatsoensnormen. Dit zijn uitgangspunten waarvan we verwachten dat elk clublid ze na het lezen van dit document zal kennen.

Normen en waarden hebben ook alles te maken met het nemen van verantwoordelijkheid. Volleybal is een sport die bij een vereniging wordt beoefend. Dit brengt verantwoordelijkheden met zich mee, zowel naar het team als naar de vereniging. Ieder lid dient zich af te vragen wat hij/zij voor de vereniging zou kunnen doen. Als iedereen zijn/haar steentje bijdraagt lukt het makkelijk om de zaken binnen de vereniging soepel te laten verlopen.

Handelen naar normen en waarden vereist een mentaliteit van ALLE leden die bij VC Polaris past. Een mentaliteit gebaseerd op sportief gedrag en een ambassadeursgeest, die alle Polaris leden voortdurend willen uitstralen en doorgeven.

Het bestuur van VC Polaris vindt dat alle leden en supporters er altijd voor moeten zorgen dat VC Polaris als vereniging niet wordt benadeeld of op enigerlei wijze in diskrediet wordt gebracht.

 

 1. WAARDERING

Veel leden zetten zich op positieve wijze in voor onze club. Van bestuurslid tot coach en van bardienstmedewerker tot commissielid.

HET FUNDAMENT VAN ONZE VERENIGING !

Zij doen dat veelal met een hartverwarmende inzet. Het is belangrijk oog te hebben voor de inzet van al die vrijwilligers. Waardering hiervoor doet wonderen. En als er eens een foutje wordt gemaakt is begrip belangrijk. Immers, waar wordt gewerkt wordt ook wel eens een foutje gemaakt. Het blijft mensenwerk.

 

 1. WAAR DRAAIT HET OM?

Ieder weekend worden er vele wedstrijden gespeeld. Vele zaken gaan – vooral dankzij de inzet van volleyballers en andere betrokkenen – naar behoren. Sport wordt daar beoefend zoals de bedoeling is van het spel.

Soms gebeuren er dingen in en om het volleybalveld waarvan wij allemaal vinden dat die niet door de beugel kunnen. Hierbij kan gedacht worden aan zaken als: verbaal/fysiek geweld, pesten, discriminatie, racisme, (seksuele) intimidatie en verder ongewenst gedrag.

Wij willen als vereniging het goede voorbeeld geven, ondanks dat we een afspiegeling zijn   van de huidige maatschappij waarin deze zaken voorkomen.

 

 1. GEDRAGSREGELS VOLLEYBALVERENIGING VC POLARIS

Of het nu gaat om degene die actief sport, de passieve kijker of degene die meehelpt (een functie bekleedt) in een vereniging: IEDEREEN moet plezier kunnen beleven aan de volleybalsport.

Dit houdt in dat men gezamenlijk de vereniging moet inrichten, luisterend naar en zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van iedereen. Dit betekent dat er afspraken moeten worden gemaakt over wijze waarop je met elkaar omgaat, maar ook met anderen binnen de volleybalsport, zoals tegenstanders, scheidsrechters en gasten/bezoekers.

Deze afspraken zijn voor zover het onze leden betreft vastgelegd in dit Gedragsconvenant, waarin we de waarden en normen voor ons handelen hebben vastgelegd en met elkaar afspreken deze te zullen nakomen, en zonodig elkaar hierop aanspreken!

De volgende gedragsregels zijn daarbij van toepassing:

 • Respect voor iedereen is essentieel. Het gebruik van onbehoorlijk taalgebruik is onacceptabel. Geweld (verbaal en fysiek), beledigingen en molestatie aan het adres van derden zijn uiteraard verboden, (cyber) pesten wordt evenmin geaccepteerd.
 • Volleybalvereniging Polaris toont zich een goed gastheer voor bezoekende clubs en scheidsrechters. Bij uitwedstrijden toont volleybalvereniging Polaris zich een goede gast.
 • Een verenigingslid heeft respect voor ieders eigendommen. Een verenigingslid is aansprakelijk voor door hem/haar aangerichte schade.
 • Er is een reglement voor het gebruik van de kantine. Hierin is o.a. opgenomen dat het nuttigen van alcoholische drank onder de 18 jaar strafbaar is. Tevens dienen consumpties in de kantine genuttigd te worden en niet in de hal, op de tribune, of in de kleedkamers. Ook het achterlaten van drankverpakkingen, flesjes etc. rond het speelveld is verboden. RUIM JE EIGEN ROMMEL OP!
 • Het is verboden te roken in de gehele hal + kantine. Roken doet men buiten.
 • Het gebruik van soft- en/of harddrugs is verboden.
 • Een verenigingslid dient zich te onthouden van ongewenste (seksuele) intimidaties tegenover andere leden, vrijwilligers, functionarissen en gasten.
 • Een verenigingslid dient zich te houden aan de door de vereniging of NEVOBO opgelegde sanctie. De vereniging heeft het recht om de door de NEVOBO opgelegde geldelijke sancties te verhalen op het betreffende verenigingslid.
 • Een verenigingslid dient een medelid aan te spreken op diens ontoelaatbaar gedrag wanneer betreffend medelid de gedragsregels overtreedt.
 • Een verenigingslid dat een duidelijke overtreding van de gedragsregels constateert, dient dit te melden bij het bestuur of een daartoe aangesteld lid die fungeert als vertrouwenspersoon.
 • Een verenigingslid leeft de verenigingsregels na en is aanspreekbaar op wangedrag. Een verenigingslid zal, indien hij/zij zich schuldig heeft gemaakt aan wangedrag, vernieling, geweldpleging, diefstal of andere misdragingen in strijd met deze gedragsregels, zich dienen te verantwoorden voor het bestuur.
 • Onderlinge communicatie geschiedt op basis van open- en eerlijkheid. Leden communiceren MET elkaar in plaats van OVER elkaar.
 • Een verenigingslid respecteert de binnen de vereniging bestaande gezagsverhoudingen. (hiërarchische- en of functionele aansturing door functionarissen, vrijwilligers, commissieleden en bestuurders)
 • Een verenigingslid hanteert goede omgangsvormen en draagt deze uit, waardoor hij/zij zich een waardig ambassadeur voor de vereniging toont.
 • Het is verboden te filmen en/of fotograferen in de kleedkamers, in de toiletruimtes en in de kantine tijdens verenigingsfeesten. Indien er met toestemming tijdens een verenigingsfeest mag worden gefilmd en/of gefotografeerd is het echter niet toegestaan deze opnames zonder toestemming van betrokkenen op sociale media te publiceren!

Aan wie zich niet houdt aan de gedragsregels kan een sanctie worden opgelegd. Een sanctie kan bijvoorbeeld zijn een schorsing voor een of meerdere wedstrijden. Bij ernstige overtredingen volgt royement.

 

 1. GEDRAGSCODES VOLLEYBALVERENIGING POLARIS

De gedragscodes vormen een nadere uitwerking van de gedragsregels.

Gedragscodes gelden in meer of in mindere mate voor bepaalde doelgroepen. Immers, voor ouders gelden andere codes dan voor onze jeugdleden.

Hierdoor krijgt elke doelgroep eigen verantwoordelijkheden, waar ze ook op aangesproken kunnen worden.

Wij onderscheiden specifieke gedragscodes voor verschillende doelgroepen:

Bestuurders

 • Voer beleid dat gericht is op sportiviteit binnen de vereniging en houdt toezicht op een correcte en consequente naleving door betrokkenen. Evalueer het beleid periodiek en stuur waar nodig bij.
 • Stel kaderleden in de gelegenheid om zichzelf verder te ontwikkelen op gebied van coaching, wedstrijdbegeleiding, wedstrijdleiding etc.
 • Zorg ervoor dat ouders, trainers, coaches, sponsoren, sporters, vrijwilligers etc. zich bewust zijn van hun invloed en verantwoordelijkheid; binnen en buiten de vereniging.

Ouders en verzorgers

 • Forceer een kind dat geen interesse toont nooit om deel te nemen aan een sport.
 • Bedenk dat kinderen sporten voor hun eigen plezier en niet voor het uwe.
 • Moedig uw kind op een positieve wijze aan.
 • Steun een kind en geef het geen negatieve kritiek als het kind een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.
 • Leer uw kind dat het resultaat van elke wedstrijd dient te worden geaccepteerd.
 • Val een beslissing van de scheidsrechter niet af en trek nooit de integriteit van deze persoon in twijfel.
 • Respecteer / accepteer de beslissingen van de trainer/coach.
 • Ondersteun alle pogingen om verbaal- fysiek geweld tijdens sportactiviteiten te voorkomen.
 • Erken de waarde en het belang van functionarissen en vrijwilligers binnen de vereniging. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten van uw kind mogelijk te maken.

Scheidsrechters

 • Pas de regels toe volgens de NEVOBO richtlijnen en beoordeel ze op niveau en kwaliteit van de wedstrijd.
 • Wees altijd eerlijk en objectief.

Sporters

 • Speel met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.
 • Speel volgens de geldende spelregels.
 • Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk binnen jouw eigen mogelijkheden.
 • Gebruik de materialen waarvoor ze bedoeld zijn; een volleybal is GEEN voetbal!
 • Accepteer de beslissingen van de scheidsrechter.
 • Laat kleedlokalen netjes achter.
 • Ben op tijd voor een training, ben je verhinderd meldt je dan af bij de trainer.
 • Stel je beschikbaar voor andere teams, waar dat incidenteel of structureel van je wordt gevraagd.
 • Beïnvloed de scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal of gebaren.
 • Laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.
 • Feliciteer de tegenstander met het behaalde resultaat als je zelf de verliezer bent.
 • Eventuele onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn.
 • Spreek je medespelers gerust aan op onsportief of onplezierig gedrag.
 • Durf je eigen fouten / tekortkomingen met anderen te bespreken.
 • Respecteer het werk en de beslissingen van diegenen die ervoor zorgen dat je kunt trainen en wedstrijden kunt spelen.

Trainers en leiders

 • Wees redelijk in uw eisen t.a.v. de tijd, de energie en het enthousiasme van jeugdige spelers.
 • Bedenk dat jongeren ook andere interesses hebben.
 • Leer uw spelers dat spelregels afspraken zijn die voor iedereen gelden.
 • Gun alle spelers bij benadering dezelfde speeltijd. Wees een sociale coach.
 • Bedenk dat jongeren voor hun plezier spelen en iets willen leren.
 • Gebruik passend taalgebruik en maak kinderen niet belachelijk bij fouten of verlies van een wedstrijd.
 • Samen winnen, samen verliezen.
 • Ontwikkel respect voor medespelers, tegenstanders en scheidsrechter.
 • Blijf op de hoogte van de beginselen van goede en bij kinderen passende training.

Toeschouwers

 • Bedenk dat de jeugd voor haar eigen plezier deelneemt aan georganiseerde sportbeoefening.
 • De jeugd doet dit niet voor uw vermaak, noch zijn de sporters mini-profsporters.
 • Gedraag u op uw best. Vermijd gebruik van grof, beledigend en/of andersoortig incorrect taalgebruik aan het adres van spelers, trainers, coaches, scheidsrechters, etc.
 • Toon enthousiasme over goed spel van zowel uw eigen team als het gastteam.
 • Toon respect voor de tegenstander, zonder hen is er geen wedstrijd.
 • Benader sporters nooit onheus bij fouten of verlies van een wedstrijd.
 • Veroordeel elk gebruik van geweld, zowel verbaal als fysiek.
 • Respecteer en accepteer de beslissingen van scheidsrechters en coaches.
 • Wees altijd sportief. Goed voorbeeld doet goed volgen.

Gedragsregels m.b.t. social media

 • Denk na voor je een bericht of een foto verzend. Ben je bewust van de mogelijke gevolgen van je actie. Realiseer je ook dat je een berichtje wel kunt verwijderen, maar dat het dan allang verder verspreid is.
 • Vraag je af of een bericht dat jij weliswaar “grappig” bedoelt ook door andere mensen of zo wordt gezien/gevoeld.
 • Gebruik de social media om elkaar positief tegemoet te treden, gebruikt ze nooit om anderen te beschadigen. Let op je taalgebruik, geen scheldwoorden of andere grove uitingen.
 • Behandel iedereen, teamgenoten, clubgenoten, maar ook de tegenstanders met respect. Beledigende, racistische, intimiderende of bedreigende uitingen zijn uit den boze.
  Hiertegen zal streng worden opgetreden.

 

 1. INCIDENTEN EN SANTIES

Om de gedragsregels te kunnen handhaven is het nodig dat iedereen weet wat hem of haar te wachten staat als de regels toch worden overtreden. VC Polaris hoopt dat onderstaande maatregelen nooit toegepast hoeven te worden. Wij hopen dat een dergelijk overzicht aanzet tot nadenken. Tevens sporen wij iedereen aan tot sociale controle. VC Polaris vindt dat zowel spelers, coaches, trainers, commissieleden, bestuursleden en ouders een verantwoordelijkheid hierin hebben.

Onderstaande maatregelen gelden natuurlijk voor alle activiteiten in onze sporthal, maar ook bij uitwedstrijden. In alle overige, niet nader genoemde situaties, neemt het dagelijks bestuur een beslissing in/na overleg met de vertrouwenspersoon.

 

Stelen van spullen

Actie: politie wordt ingeschakeld, er wordt altijd aangifte gedaan.

Sanctie: schorsing en royement.

 

Bedreigen en/of fysiek geweld tegen een ander

Actie: aanspreken overtreder, informeren ouders door TC-jeugd of bestuur.

Sanctie:        1e overtreding: 1e en laatste waarschuwing en 4 weken schorsing

2e overtreding: schorsing en royement

 

Ongewenste intimiteiten

Actie: Slachtoffer: melden bij vertrouwenspersoon, TC-jeugd of bestuur

Santie: afhankelijk van het gedrag: waarschuwing, schorsing en royement. Nader onderzoek bepaalt de strafmaatregel.

 

Pesten, intimideren van teamgenoten en herhaaldelijk zonder afmelding wegblijven van trainingen/wedstrijden

Actie: aanspreken overtreder, eventueel informeren ouders door TC-jeugd of bestuur.

Sanctie:        1e overtreding: waarschuwing

2e overtreding: 2 weken schorsing

3e overtreding: laatste waarschuwing en 4 speelweken schorsing

4e overtreding: schorsing en royement

 

Bekladden / vernielen van spullen in en om de sporthal

Actie: aanspreken overtreder, informeren ouders door TC-jeugd of bestuur.

Sanctie:        kosten verhalen op overtreder of diens ouders/verzorgers

1e overtreding: waarschuwing

2e overtreding: 2 weken schorsing

3e overtreding: laatste waarschuwing en 4 speelweken schorsing

4e overtreding: schorsing en royement

 

Datum: 24-03-2018